Scroll Top

Gizlilik Politikası

Biz, Doğru Proje (“Biz, Bize, Bizim olarak da anılacaktır. İletişim sayfasında ve yasal bilgilendirme sayfasında bizimle iletişime geçebilmenize yardımcı olacak bilgiler sunulmuştur.”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sistemlerimizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası, kullanıcıların, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, sitemizi ziyaret edenlerin, sistemlerimizi kullanan ve bizimle iletişime geçen kişi ve kuruluşların irtibat kişileri ya da ilgili kişilerinin, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerez politikası, Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz parçasıdır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, tarafımızdan işletilmekte olan internet siteleri, uygulamalar ve diğer elektronik ortam ve platformlar (İlgisine göre kısaca “Sistem, Sistemlerimiz” olarak da anılacaktır) işletilmesi sırasında sistemlerimize üye olanalar/ziyaretçiler/kullanıcılar (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından bizimle paylaşılan veya, Veri Sahibi’nin sistemlerimizden yararlanması sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Aşağıda tarafımızdan işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Gizlilik Politikamız kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Burada sıralanan veriler ilgisine göre kullanılan İnternet Sitesi, Mobil Uygulama, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM) gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullandığımız araçlarımızda farklılık gösterebilir.

 • Kimlik Bilgisi (İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi
 • İşlem Bilgisi (Genel Bilgi, Güvenlik Bilgisi)
 • Pazarlama / Satış Bilgisi ve Ödeme Bilgileri
 • Talep/Şikayet/Destek Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. Maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikamız hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Biz, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, hizmetlerimizin geliştirilmesi, müşteri ve müşteri adayı kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin diğer kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin sistemlerimiz üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sistemlerimizin işleyişinin iyileştirilmesi, analiz, raporlama faaliyetlerinin yapılması, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere bizim tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri ve iş ilişkileri içerisinde olduğumuz 3. tüzel ve gerçek kişiler ile hizmetlerinden yararlandığımız Google Inc, Google Ireland Ltd, Apple Inc. gibi 3. özel ve tüzel kişilerle paylaşarak gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin ve kuruluşların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Veri Sahipleri’nin sistemlerimiz üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve iş ilişkileri ve hizmet icrası ve hizmet ve mal alımı nedeniyle ilişki içerisinde olduğumuz tüm taraflarla bu veriler paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı
Veri Sahibi’ne ait kişisel veriler ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiğimiz yeni veriler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için hizmetlerimizden yararlanan ve hizmetlerinden yararlandığımız üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirmesi de dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, sistemlerimiz ile sunulan hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için hiçbir kısıtlama olmadan her türlü hizmetin ifası ve belirtilen amaçların gerçekleşebilmesi için hem yurtiçinde hem de yurtdışında bulunlar ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bizim yetkililerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, gerektiğinde yurt dışına aktarılabilecektir. Dolayısıyla verileriniz, verilerinizi paylaştığımız taraflarca da ayrıca işlenebileceğinden paylaştığımız tarafların kişisel verileri işleme politikalarını da kabul etmiş sayılırsınız. Bizim dışımızda kalan tarafların politikaları, bilgi ve belgeleri ile ilgili taraflarla ait internet sitelerinden ya da ilgili taraflarla iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, sistemlerimiz aracılığıyla otomatik yöntemlerle ve ihtiyaç halinde manuel yöntemlerle de toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla saklanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında ilgili kişinin bizzat kendisi ve yasalarca vekili olan kişilerce, başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerle kesin ve açık şekilde ortaya koyacak şekilde, doğrulanabilir ve yazılı şekilde ve ilgili kanunlarda belirtilen koşullarda iletilebilecektir. Taleplerin iletilmesinin ardından söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracağız. Ancak taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, uygun koşul ve şartlarda ve yazılı şekilde bize başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında hazırlanan Gizlilik Politika’sında belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Sistemlerimizi kullanarak, erişim sağlayarak ya da sistem ve hizmetlerimizden faydalanarak AÇIK RIZANIZLA bize bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde verilerinizle ilgili her türlü işlemi yapma hakkını verirsiniz. Bizimle paylaştığınız size ve 3. taraflara ait verilerin bu politikaya uygun şekilde ele alınacağını bilir ve 3. kişileri bu doğrultuda bilgilendirme görevinin tamamen size ait olduğunu kabul edersiniz. Biz bu Gizlilik Politikası ile size hem verilerinizin hem de çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ancak bunu her koşulda başaramayabiliriz. Bu bakımdan, sistemlerimizden ve hizmetlerimizden yararlanılmaya, fayda sağlanmaya, kullanılmaya devam edilmesi halinde bu metinde belirtilen tüm hususlara eksiksiz ve koşulsuz şekilde AÇIK RIZANIZLA kabul etmektesiniz.

İstemesek de zaman zaman bu metni ve politikalarımızı değiştirebiliriz. Bu durumda size bilgilendirmeyi her zaman başaramayabiliriz. Bunu başarabilecek teknik ve maddi imkanlara sahip olsak bile buna zorunlu olmadığımızı kabul edersiniz. Burada yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Güncel metin sistemlerimizde yer aldığı ya da size iletildiği andan itibaren yürürlülük kazanır. Bu nedenle sık sık değişiklikleri ve güncellemeleri kontrol etmenizi öneririz. Bu metin Türkçe diline hazırlanmıştır. Yabancı dillere tercümelerle bu metin arasında çelişki ya da farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.

Çerezler

Çerez Politikası:
Biz, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Çoğu internet sitesinde olduğu gibi, sistemlerimizde de ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası, Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Birçok tarayıcıda yer alan ayarlar ile ya da çeşitli eklentiler ve programlar gibi çeşitli araçlarla çerezlerin yönetebilmesi mümkündür. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi Gizlilik Politikası’nda anlatılmıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, sistem çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Sistem çerezleri, doğrudan kendi sistemlerimiz tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini bizimle iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. Örneğin sitemize giren kişilerin analizini yapmak amacıyla Google Analytics hizmetlerini kullanmaktayız. Bu nedenle Google ve ilişkili kuruluşlar tarafından oluşturulan 3. taraf çerezler de kullanılmaktadır.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin sistemi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, sistemlerimizde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Sistemlerimizde kullanılan çerezlerin kullanım amaçlarına örnekler aşağıda verilmektedir. Burada belirtilenler sadece örnek olması amacından sunulmuştur. Kullanım amaçlarının burada belirtilen örneklerle sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir.

 • Sistemlerimiz çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan müşterilerimizin, üyelerin, sistemlerimizdeki farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Sistemlerimizi analiz etmek ve sistemlerimizin performansını arttırmak. Örneğin, sistemlerimizin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, sistemlerimizi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Sistemlerimizin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, sistemlerimizi kullananların daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da telefon, e-posta iletişim bilgisinin hatırlanması ile kullanıcının bu bilgileri tekrar girmek zorunda bırakılmaması
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
Biz kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemekteyiz. Bununla birlikte, sistemlerimizin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı çerezlerin kapatılması halinde sistemlerimizin tamamen ya da çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini bildirmek isteriz.

Sistemlerimizde kullanılan çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirmek imkanına birçok tarayıcıda sahipsiniz. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya www.aboutcookies.orgadresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, sistemlerimize erişim sağlanan her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçerseniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Elde ettiğimiz tüm verileri (ip adresiniz, erişimi sağladığınız cihaz ve diğer bilgiler) analiz yapmak ve hizmetlerimizi geliştirmek ve gelir elde etme amacıyla kullanabiliriz. Örneğin kullandığınız tarayıcıyı bilerek sistemlerimizi tarayıcınıza uygun olması için geliştirebiliriz. IP adresiniz ile sistemlerimize erişim konumunuzu bilebilir, sunucu lokasyon seçimi ve planlamasını bu verilere göre yapabiliriz.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir. Verilerinizi çalışmalarımızı sürdürebilmek, analiz yapmak ve gelir getirici faaliyetlerimiz için yurtiçi ve yurtdışındaki sunuculara gönderebilir ve 3 taraflarla paylaşabiliriz.

İletişim bilgilerimiz

Yasal Ad: Doğru Proje Danışmanlık ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi
Adres: Söğütözü Mah. 2177. Cd. No:10B-133 Çankaya Ankara Türkiye
Internet Sitesi: https://dogruproje.com
Yer Sağlayıcı:  Google IncGNET Internet Telekomünikasyon A.Ş. Contabo
Telefon: +90 312 286 9026
Vergi Dairesi: Maltepe
Vergi No: 3080525254
D-U-N-S Numarası: 533130957
Ticaret Odası: Ankara
Ticaret Sicil Numarası: 398769
Mersis Numarası: 0308052525400015

Gizlilik Politikası içerisinde zaman zaman değişiklik yapabilir ve bunları size buradan bildirebiliriz.

İşbu Gizlilik Politikası en son 3 Nisan 2020 tarihinde güncellenmiştir.